Aankoop

Geschiedt soms op eigen initiatief, waarbij in een later stadium de geschikte partners worden gezocht en gevonden, soms in opdracht voor beleg-gingsconsortia – verenigingen of Particulieren. Soms vanuit het motief van een lucratieve exploitatie, soms vanuit een visie op toekomstige ontwik-kelingen, zoals het veranderen van de bestemming, het bij ver - of herbouwen van het project – het ontwikkelen van initiatieven daartoe, het onderhouden van contacten met architecten – en gemeentelijke instanties. Bij-gaand enige projecten, waarbij EES Onroerend Goed Beheer betrokken was - en in sommige gevallen nog is.

Verkoop

Ondernemers, consortia, verenigingen, gemeenten en particulieren die plannen hebben het in hun bezit zijnde onroerend goed op een verantwoorde wijze af te stoten,
vinden in EES Onroerend Goed Beheer een betrokken partner, die daarbij goede diensten kan bewijzen. Dankzij een hecht en uitbereid netwerk van interessante contacten op een breed gebied, leidt de bemiddeling van EES Onroerend Goed Beheer vaak tot snellere en betere resultaten dan voor mogelijk wordt gehouden. Basis hiervoor is know-how en expertise opgedaan in het 14-jarige bestaan van de onderneming, de levenslange ervaring van de directie – en de tijdens die periode opgedane kennis van de markt en een welhaast instinctief gevoel voor de ontwikkelingen daarin.

Verhuur

Een van de activiteiten van EES Onroerend Goed Beheer, is het verhuren van onroerend goed. Niet als woningbouwvereniging, maar in opdracht van derden. Desgewenst, inclusief onderhoud, administratie en andere bijkomende dienstverlening.

Onderhoud

Het technisch onderhoud aan gebouwen van derden behoort eveneens tot de vele activiteiten van EES Onroerend Goed Beheer. Bij voorkomende gebreken of problemen selecteert Onroerend Goed beheer de juiste specialisten, vraagt kosten begrotingen aan, besteedt de werkzaamheden uit en houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij maakt EES Onroerend Goed Beheer o.a. gebruik van een aantal betrouwbare bedrijven en specialisten, veelal op contractbasis, waarbij EES Onroerend Goed Beheer de directie voert en de verantwoordelijkheid draagt.

Financiering

Dankzij de vele contacten in de wereld van onroerend goed waarover EES Onroerend Goed Beheer beschikt, kunnen vaak financieringen worden gerealiseerd die zich op gunstige wijze onderscheiden wat rentetarieven en voor-waarden betreft. Hierbij beperkt EES Onroerend Goed Beheer zich niet tot de gebruikelijke kanalen, maar heeft zij ook toegang tot alter-natieve bronnen, zoals particuliere beleggers en financiers en minder bekende financiële instellingen. De expertise en know-how van EES Onroerend Goed Beheer, alsmede de enorme ervaring met tal van succesvolle projecten, maakt EES Onroerend Goed Beheer tot een betrouwbaar en succesrijk partner op dit gebied.

Projectontwikkeling

Een goed praktijkvoorbeeld, waarin alle disciplines van EES Onroerend Goed Beheer harmonisch samenkomen, is het project Olmenlaan in Heerhugowaard. De betrokkenheid van EES Onroerend Goed Beheer bij een kleine leegstaande supermarkt, leidde tot de realisatie van een uitgebreid complex van winkels en appartementen. Financieel beheer, planontwikkeling, inschakeling van een spraakmakend architectenbureau, het enthousiasmeren van de gemeente, tot aan het aanleveren van welstandgerede tekeningen toe, EES Onroerend Beheer fungeerde hier als initiatiefnemer en aanjager van dit project. Zo is EES Onroerend Goed ook als meedenker en realisator betrokken bij de her locatie van 1600 m2 kantoorruimte van de Belastingdienst in Hoorn.

Technisch Beheer

Zoals in het hoofdstuk “onderhoud” al aan de orde is gekomen, kunnen exploitanten en eigenaars van grote onroerend goed complexen het technisch beheer van de betreffende gebouwen ook uitbesteden aan EES Onroerend Goed Beheer.

Financieel Beheer

Tot de vele activiteiten van EES Onroerend Goed Beheer behoort ook het financiële beheer van winkel – en wooncomplexen. Bij deze werkzaamheden komen ook het verzenden van de huurnota’s en de incasso daarvan aan de orde. Zonodig worden bij huurachterstand de nodige maatregelen getroffenen en worden eventuele uitzettingen geregeld.

Teamvorming

Belangrijk bij het ontwikkelen en realiseren van projecten is het vinden en bij elkaar brengen van de juiste participanten en partners. Dit vereist een grote kennis van de markt en een helder inzicht van de factoren die daarop van invloed zijn. Alsook een uitgebreid netwerk van mensen, ondernemers en specialisten, die een zinvolle en voor alle partijen lucratieve bijdrage kunnen leveren. EES Onroerend Goed Beheer fungeert daarbij als een spin in het web. Kent alles en iedereen op dit gebied. En is als geen ander in staat voor elk project een topteam bijeen te brengen.